МАҚАЛАНЫҢ РӘСІМДЕЛУ ҮЛГІСІ

 «ЯСАУИ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ» ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫНА ҚАБЫЛДАНАТЫН ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРДЫҢ РӘСІМДЕЛУ ҮЛГІСІ

ҮЛГІ 

ӘОЖ (УДК) 517.95

МҒТАР (ГРНТИ): 107.77.51

https://orcid.org/0000-0001-5314-1219

 

Ескерту: мақалада бірнеше автор болса, келесі тәртіппен рәсімделеді:

Б.Х.ТУРМЕТОВ1, С.Э.МАМУРОВА1, Б.Т.ОРТАЕВ2, Р.Ж.ЖАКИПБЕКОВА3

Ахмет Ясауи университеті (Түркістан қ., Қазақстан)

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Астана қ., Қазақстан)

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті (Алматы қ., Қазақстан) 

 

О ПЕРИОДИЧЕСКИХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА

В работе рассматриваются некоторые аналоги периодических краевых задач для уравнения Пуассона в эллипсоиде. Для решения рассматриваемой задачи применяется метод разделение переменных. Используя данный метод задача сводится к последовательному решению двух краевых задач. Полученные задачи являются классическими задачами Дирихле и Неймана. Доказаны теоремы о существования и единственности решения исследуемых задач.

Ключевые слова: уравнение Пуассона, периодическая краевая задача, единственность, разрешимость.

 

Б.Х.ТУРМЕТОВ, С.Э.МАМУРОВА, Б.Т.ОРТАЕВ, Р.Ж.ЖАКИПБЕКОВА

Пуассон теңдеуі үшін периодты шеттік есептер туралы

Бұл жұмыста эллипсоидтегі Пуассон теңдеуі үшін периодты шеттік есептердің кейбір аналогтары қарастырылады. Айнымалыларды ажырату әдісін қолдану арқылы зерттеліп отырған есеп екі шеттік есепке келтіріледі. Сондай-ақ, есеп шешімдерінің бар болуы және жалғыздығы туралы теоремалар дәлелденеді.

Кілт сөздері: Пуассон теңдеуі, периодты шеттік есеп, жалғыздық, шешілімдік.

 

B.H.TURMETOV, S.E.MAMUROVA, B.T.ORTAYEV, R.ZH.ZHAKIPBEKOVA

Periodic Boundary Value Problems for the Poisson Equation

This paper discusses some analogues of periodic boundary value problems for the Poisson equation in ellipsoid. By using Fourier method, the problem reduces into two boundary problems. Proved existence and uniqueness of solutions of investigated problems.

Keywords: Poisson equation, periodic boundary value problem, uniqueness, solvability.

 

МӘТІН 

Әдебиеттер тізімі төмендегіше мақаланың жазылған тілінде және транслитерация түрінде беріледі. Әдебиеттерге жасалған сілтемелер тік жақшамен [1, 20 б.] көрсетіледі.

Пайдалы сілтемелер

Thomson Reuters баспасы : www.webofknowledge.comwww.weboscience.com

Elsevier www.sciencedirect.comwww.scopus.com

Springer www.springerlink.com

ЖООаралық электронды кітапхана  (РЖЭК) http://www.rmeb.kz

Қазақстандық Ұлттық электронды кітапхана http://www.kazneb.kz

Ғылыми электронды кітапхана eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru

РУБРИКОН – Ірі энциклопедиялық ресурс http://www.rubricon.com

Мақалаларды қарау түрі мен тәртібі транслитерация әдістерін қолдану: библиографиялық сипаттаманың мысалы; Mendeley, EndNote библиографиясын басқару жүйесіне сілтеме; ара, Harvard, Vancouver және т.б. дәйеккөздерінің библиографиялық сипаттамалары.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Аль-Фараби. Избранные трактаты / Перевод с арабского. – Алматы: ИФ АН РК, 1994. – 460 с.
 2. Huriye Tevfik Mucahid. Farabiden Abdullaha siyasi Düş – Istanbul: Hikmet, 1995. – 262 s.
 3. Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары. – Алматы: Ғылым, 1982. – 245 б.
 4. Келімбетов Н. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі. – Алматы: Мектеп, 1986. – 216 б.
 5. Қоңыратбаев Ә. Қазақ эпосы және түркология. – Алматы: Ғылым, 1987. – 336 б.
 6. Бурабаев М. Әл-Фараби / Қысқаша энциклопедия. – Алматы: Қазақ ССР, 1988. – 112 б.

REFERENCES

 1. Al-Farabi. İzbrannie traktaty / Perevod s arabskogo. – Almaty. İF AN RK, 1994. – 460 s.
 2. Huriye Tevfik Mucahid. Farabiden Abdullaha siyasi Düş – Istanbul: Hikmet, 1995. – 262 s.
 3. Mirzahmetov M. Mukhtar Auezov jane Abaytanu problemalary. – Almaty: Gylym, 1982. – 245
 4. Kelimbetov N. Qazaq adebiyetinin ejelgi dauiri. – Almaty: Mektep, 1986. – 216 b.
 5. Qonyratbayev A. Qazaq eposy jane turkologiya. – Almaty: Gylym, – 336 b.
 6. Burabayev M. Al-Farabi / Qysqasha ensiklopediya. – Almaty: Qazaq SSR, 1988. – 112 b.

 Соңына

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

Б.Х.ТУРМЕТОВ д. ф.-м. н., профессор, МКТУ им. Х.А.Ясави, г.Туркестан, е-mail
С.Э.МАМУРОВА магистрант МКТУ им. Х.А.Ясави, г.Туркестан, е-mail