Аты-жөні Ғылыми дәрежесі Web of Science

h-index

Scopus

h-index

e-mail

orcid

1 БАС РЕДАКТОР:

Абдрасилов Болатбек Серікбайұлы

Abdrasilov Bolatbek S.

биол.ғ.докторы, профессор 3 4 bolatbek_s@ayu.edu.kz

 

2 Бас редактордың орынбасары:

Беркимбаев Камалбек Мейрбекович

Berkimbayev Kamalbek

пед.ғ.докторы, профессор 1 5 kamalbek.berkimbaev@yandex.kz

https://orcid.org/

0000-0002-5191-8140

3 Бас редактордың орынбасары:

Пилтен Пусат

Pilten Pusat

доцент, Ph.D. 1 1 pusatpilten@ayu.edu.kz

https://orcid.org/

0000-0001-6032-5526

4 Жауапты хатшы:

Балтабаева А.Ю.

Baltabayeva Alyona

филос.ғ.к., доцент 2   baltabaeva_alyon@mail.ru

https://orcid.org/ 

0000-0003-3479-1827

 

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА

Аты-жөні Ғылыми дәрежесі, қызметі Web of Science

h-index

Scopus

h-index

e-mail

orcid

1 Акйол Хаяти

Akyol, Hayati

доктор, проф., Гази университеті  /Түркия/ 3 4 hakyol@gazi.edu.tr
2 Бүлбүл Ибрагим

Bülbül Halil İbrahim

 доктор, проф., Гази университеті /Түркия/ 7 8 bhalil@gazi.edu.tr

https://orcid.org/ 0000-0002-6525-7232

3 Гаипов Абдужаппар

Gaipov Abduzhappar

 М.ғ.к., қауымдастырылған профессор, Назарбаев университеті /Қазақстан/ 17 17 abduzhappar.gaipov@nu.edu.kz

https://orcid.org/0000-0002-9844-8772

4 Демиркөз Мелахат Білге

Demirköz Bilge M.

доктор, Таяу Шығыс техникалық университетінің профессоры  /Түркия/ 78 79 demirkoz@metu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0001-7171-5976

5 Жұрынов Мұрат Жұрынұлы

Zhurinov Murat Zh

х.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА президенті,  ҚР ҰҒА академигі  /Қазақстан/ 6 4 nanrk.mzh@mail.ru

https://orcid.org/0000-0001-5314-1219

6 Капилла Хосе Э.

Capilla José E.

док., проф., Валенсия техникалық университеті /Испания/  

13

 

12

jcapilla@upvnet.upv.es
7 Мырзақұлов Рәтбай

Myrzakulov Ratbay

ф.-м.ғ.д., проф., Л.М.Гумилев атындағы ЕҰУ 40 42 rmyrzakulov@gmail.com
8 Мейер Бургхард

Meyer Burghard Christian

 доктор, проф., Лейпциг университеті  /Германия/ 14 15 burghard.meyer@olanis.de
9 Турметов Батирхан Худайбергенович

Turmetov B.

 физ.-м.ғ.д., проф., Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 11 12 batirkhan.turmetov@ayu.edu.kz

https://orcid.org/0000-0001-7735-6484

10 Сагироулы Шереф

Saǧiroǧlu Şeref

профессор, доктор., Гази университеті /Түркия/ 20 27 ss@gazi.edu.tr

 

РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС

Аты-жөні Ғылыми дәрежесі, қызметі Web of Science

h-index

Scopus

h-index

e-mail

почта

1 Абуов Әміреқұл

Abuov Amrekul

Филос.ғ.д., профессор /Қазақстан/     amirekul.abuov@ayu.edu.kz
2 Ақбасова Аманкүл Жақанқызы

Akbasova Amankul

техн.ғ.д., профессор Қазақстан/ 1 2 ecolog_kz@mail.ru
3 Атемова Қалипа Тұрсынқызы

Atemova Kalipa

 п.ғ.д., проф., Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1 2 kalipa.atemova@ayu.edu.kz
4 Батырбаев Нұрлан Мұхтарұлы

Batyrbaev Nurlan

з.ғ.к., доцент /Қазақстан/ 2 nurlan.batyrbayev@ayu. edu.kz
5 Бөлеев Талант

Boleyev Talant

 

Психол.ғ.д., профессор /Қазақстан/ talant.boleyev@ayu.edu.kz
6 Булуч Бекир

Buluc Bekir

доктор, проф., Гази университеті  /Түркия/ 2 2 buluc@gazi.edu.tr

https://orcid.org/ 0000-0001-8160-5260

7 Гелишли Юджел

Gelişli Yücel

доктор,  проф., Гази университеті   /Түркия/ 2 2 gelisli@gazi.edu.tr
8 Ергөбек Құлбек

Сәрсенұлы

Yergobek Kulbek

ф.ғ.д., профессор /Қазақстан/  

 

 

1

ergobek.kulbek@ayu.edu.kz

 

9 Еркибаева Гульфайруз Ғинаятқызы

Yerkibayeva Gulfairuz

п.ғ.д., профессор /Қазақстан/ gulfairuz.yerkibayeva@ayu.edu.kz
10 Есімова Шолпан Алтынбекқызы

Yessimova Sholpan

э.ғ.д., профессор /Қазақстан/ 1 1 sh.yessimova@ayu.edu.kz
11 Жетпісбаева Бахытгүл Асылбекқызы
Zhetpisbayeva Bakhytgul Asylbekovna
п.ғ.д., проф., Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ /Қазақстан/ 2 foreign_land@ksu.kz
12 Жетібаев Көпжасар Мұстафаұлы

Zhetibaev Kopzhasar

т.ғ.к., доцент /Қазақстан/ 1 kopzhasar.zhetibaev@ayu.edu.kz
13 Йылдыз Мұса

Yildiz, Musa

доктор, профессор Гази университеті /Түркия/ 1 2 musayildiz@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0002-5274-9481

14 Кенжетай Досай Тұрсынбайұлы

Dósay K.

филос.ғ.д., профессор /Қазақстан/ dosay.kenjetay@ayu.edu.kz
15 Корнилов Виктор Семенович

Kornilov Viktor S.

 п.ғ.д., проф., Мәскеу қалалық педагогикалық университеті (Ресей) 3 KornilovVS@mgpu.ru

https://orcid.org/0000-0003-0476-3921

 

16 Молдалиев Ықылас Сүйіндікұлы

Moldaliev I. S.

– м.ғ.д., профессор /Қазақстан/ moldaliev@ayu.edu.kz
17 Мырзалиев Бораш Смаилович

Myrzaliyev Borash

э.ғ.д., профессор /Қазақстан/ 2 borash.myrzaliyev@ayu. edu.kz
18 Накипов Балғабай Исақұлы

Nakipov Balgabay

– з.ғ.д., профессор /Қазақстан/ balgabai002@mail.ru
19 Ниязов Талғат

Жақсыбайұлы

Niyazov Talgat

– э.ғ.д., професоор /Қазақстан/ talgat.niyazov@ayu.edu.kz
20 Ташпынар Мехмет

Taşpinar Mehmet

 доктор, проф., Гази университеті  /Түркия/ 1 mehmettaspinar@gazi.edu.tr
21 Томар Женгиз

Tomar Cengiz

 доктор профессор Мармара универсиеті /Түркия/ 1 1 cengiztomar@ayu.edu.kz
22 Торыбаева Жәмила Заханқызы

Torybaeva Zhamilya

п.ғ.д., профессор /Қазақстан/ 1 zhamilya.toribaeva@ayu. edu.kz
23 Умбетов Өмірбек Үмбетұлы

Umbetov Umirbek

тех.ғ.д., профессор /Қазақстан/ 1 umbetov@ayu.edu.kz
24 Ұзақбаева Сақыпжамал Асқарқызы

Uzakpayeva Sahipzhamal

п.ғ.д., профессор /Қазақстан/ 1 1 sahipzhamal.a@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-5738-7707

 

25 Ыдырыс Серікбай Садуақасұлы

Ydyrys Serikbay

 э.ғ.д., профессор  /Қазақстан/ 1 1 serikbay.idiris@ayu.edu. kz