МАҚАЛАНЫҢ РӘСІМДЕЛУ ҮЛГІСІ АНГ

«ЯСАУИ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ» ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫНА ҚАБЫЛДАНАТЫН ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРДЫҢ  РӘСІМДЕЛУ ҮЛГІСІ

 

ҮЛГІ 

ӘОЖ (УДК) 517.95

МҒТАР: 107.77.51

 

Ескерту: мақалада бірнеше автор болса, келесі тәртіппен рәсімделеді:

Б.Х.ТУРМЕТОВ1, С.Э.МАМУРОВА1, Б.Т.ОРТАЕВ2,  Р.Ж.ЖАКИПБЕКОВА3

1 Ахмет Ясауи университеті (Түркістан қ., Қазақстан)

2 Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Астана қ., Қазақстан)

3 Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті (Алматы қ., Қазақстан) 

 

Б.Х.ТУРМЕТОВ, С.Э.МАМУРОВА

 

О ПЕРИОДИЧЕСКИХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА

 

В работе рассматриваются некоторые аналоги периодических краевых задач для уравнения Пуассона в эллипсоиде. Для решение рассматриваемой задачи применяется метод разделение переменных. Используя данный метод задача сводится к последовательному решению двух краевых задач. Полученные задачи являются классическими задачами Дирихле и Неймана. Доказаны теоремы о существования и единственности решения исследуемых задач.

Ключевые слова: уравнение Пуассона, периодическая краевая задача, единственность, разрешимость.

 

Б.Х.ТУРМЕТОВ, С.Э.МАМУРОВА

Пуассон теңдеуі үшін периодты шеттік есептер туралы

Бұл жұмыста эллипсоидтегі Пуассон теңдеуі үшін периодты шеттік есептердің кейбір аналогтары қарастырылады. Айнымалыларды ажырату әдісін қолдану арқылы зерттеліп отырған есеп екі шеттік есепке келтіріледі. Сондай-ақ, есеп шешімдерінің бар болуы және жалғыздығы туралы теоремалар дәлелденеді.

Кілт сөздері: Пуассон теңдеуі, периодты шеттік есеп, жалғыздық, шешілімдік.

 

B.H.TURMETOV, S.E.MAMUROVA

Periodic Boundary Value Problems for the Poisson Equation

This paper discusses some analogues of periodic boundary value problems for the Poisson equation in ellipsoid. By using Fourier method, the problem reduces into two boundary problems. Proved existence and uniqueness of solutions of investigated problems.

Keywords: Poisson equation, periodic boundary value problem, uniqueness, solvability.

Anahtar kelimeler:

 

МӘТІН 

Әдебиеттер тізімі төмендегіше мақаланың жазылған тілінде және транслитерация түрінде беріледі. Әдебиеттерге жасалған сілтемелер тік жақшамен [1, 20 б.] көрсетіледі.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Ортаев Б.Т. Технология пәнін оқытудағы политехникалық бағыттылық. –Шымкент: Нұрлы бейне, – 2006. – 123б.
  2. Әбдірейқызы Б. «Нұрлы жол»: Тиімді инфрақұрылым – түбегейлі жаңару көзі» //Егемен Қазақстан. – 2014. -11 желтоқсан.
  3. Нұрахметов Е.Н., Абдуллаева Р.А. Ағылшын тілін оқыту үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың әдістемесі //Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Хабаршысы. – 2014. №3, 20-23-б.

 

REFERENCES

  1. Ortaev B.T. Tehnologia panin oqytu politehnikalyq bagyttylyq. – Shymkent: Nurly beine, – 2006. –123 b.
  2. Abdireikyzy B. “Nurly jol: Tiimdi infraqurylym – tubegeili zhanaru kozi //Egemen Qazaqstan. – 2014. – 11 zheltoqsan.
  3. Nurahmetov E.N., Abdullaev R.A. Aqylshyn tilin oqytu uderisinde aqparattyq-kommunikasyalyq tehnologualardy qoldanudyn adistemesi //H.A.Yasau atyndaqy HQTU Habarshysy. -2014. №3, 20-23 b.

 

 Соңына

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

Б.Х.ТУРМЕТОВ д. ф.-м. н., профессор МКТУ им. Х.А.Ясави, г.Туркестан, е-mail
С.Э.МАМУРОВА магистрант МКТУ им. Х.А.Ясави, г.Туркестан, е-mail